معرفی رشته

هدف دوره دکتری تخصصی
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر – سیستم های نرم افزاری

با آرزوی موفقیت
گروه مهندسی کامپیوتر