صفحه اصلی / پژوهش و فناوری / کتب منتشر شده

کتب منتشر شده

تصویر جلد مشخصات نوع فایل

 مقدمه ای بر زبان اسمبلی ۶۴ بیتی

نویسنده: علی شهیدی نژاد- سعید فتحی

 تالیف