صفحه اصلی / افتخارات

افتخارات

سال عنوان
۱۳۹۹
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر مصطفی قبائی آرانی – گروه مهندسی کامپیوتر
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر – تحت مدیریت دکتر لیلا اسماعیلی
 • رساله برتر و پژوهشگر برتر دانشجویی – دانشجو علی شاکرمی (عنوان: تخلیه بار محاسباتی خودمختار در رایانش لبه سیار با استفاده از یادگیری ماشین – استاد راهنما: دکتر علی شهیدی نژاد و استاد مشاور: دکتر مصطفی قبائی آرانی)
 • عضویت دو استاد هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر (دکتر لیلا اسماعیلی) و گروه مهندسی معماری (دکتر زهرا السادات حسینی) در کمیته های تخصصی طراحی دوره آموزشی بلند مدت فناورانه – دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۸
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی عمران – تحت مدیریت دکتر اسماعیل اسدزاده
 • رساله برتر – دانشجو علی نوروزی  (عنوان: شناسایی عنبیه در محیط های بدون محدودیت روی واحدهای پردازش گرافیکی با C – استاد راهنما: دکتر محمود محلوجی و استاد مشاور: دکتر علی شهیدی نژاد)
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر علی شهیدی نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر
۱۳۹۷
 • پژوهشگر شایسته تقدیر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر علی شهیدی نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر – تحت مدیریت دکتر لیلا اسماعیلی
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر علی شهیدی نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر
۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر لیلا اسماعیلی – گروه مهندسی کامپیوتر
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر – تحت مدیریت دکتر لیلا اسماعیلی
۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر رکسانا عبدالهی – گروه مهندسی معماری
۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر رضا احسن – گروه مهندسی کامپیوتر