صفحه اصلی / راه های ارتباطی / ارتباط با مدیران دانشکده

ارتباط با مدیران دانشکده

سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی پست الکترونیکی تصویر
رئیس دانشکده دکتر سیدعباس سیدمیرزایی ۱۷۰ Seyedmirzaei@qom-iau.ac.ir
مدیر آموزش دکتر اعظم یعقوبی ۱۱۸
مدیر گروه کامپیوتر (تحصیلات تکمیلی) دکتر علی شهیدی نژاد ۲۴۷
مدیر گروه کامپیوتر (کارشناسی) دکتر لیلا اسماعیلی ۱۱۱ leila.esmaeili@aut.ac.ir
مدیر گروه برق (کارشناسی) دکتر لیلا اسماعیلی ۱۱۱  leila.esmaeili@aut.ac.ir
مدیرگروه ارشد صنایع (تحصیلات تکمیلی) دکتر فرزاد بهروزی ۱۳۱
مدیر گروه صنایع (کارشناسی) دکتر فرزاد بهروزی ۱۳۱
مدیر گروه معماری دکتر زهرا سادات حسینی ۱۱۱ Zs.hosseini@srbiau.ac.ir
مدیر گروه عمران دکتر اسماعیل اسدزاده ۲۴۷  
مدیر گروه مکانیک دکتر اسماعیل اسدزاده ۲۴۷